Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klokkenmaker Lars Dekker 

ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;
Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product;
Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;
Product: uurwerken en aanverwante artikelen, alsmede reparatie en taxatie van genoemde
goederen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.

ARTIKEL 3 – Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk dan wel telefonisch uitgebracht. Het aanbod van de prijs c.q. de vrijblijvende prijsopgave is van kracht gedurende één maand na het uitbrengen van het aanbod.
2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is;
c. de vermoedelijke leveringsdatum.

ARTIKEL 4 – De prijs
De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer.
2. De Overeenkomst dient zoveel mogelijk schriftelijk te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 6 – De betaling
Betaling vindt plaats contant/per pin bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

ARTIKEL 8 – Conformiteit
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
2. Ondernemer heeft een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen: Ondernemer zal zich inspannen om een bepaald resultaat te bereiken, maar garandeert dat resultaat niet.

ARTIKEL 9 – Garanties
1. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging en/of herstel van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd.
2. Geen of slechts beperkte garantie wordt gegeven als de Consument besluit niet in te gaan op het advies van de Ondernemer om versleten onderdelen te vervangen. Tevens aanvaardt de Consument de consequentie, dat het uurwerk hierdoor misschien niet optimaal zal functioneren.
3. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 10 – Niet-nakoming van de Overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 11 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum (ingaande per de datum op het garantiebewijs) niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie of onderhoud van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot verkoop van het Product over te gaan.
De Ondernemer zal de Consument, indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn, dit eenmaal bij aangetekend schrijven mededelen.

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.
2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een Product.
3. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument
uitbetaald.
4. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
5. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 13 – Aanvullende bepalingen bij reparatie en onderhoud
Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie of onderhoud van Producten geldt het volgende:
1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de Consument.
3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde eventuele meerkosten te bespreken.

ARTIKEL 14 – Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.
2. De Ondernemer en de Consument spannen zich beide in om samen een passende oplossing te vinden.

Scroll naar boven